עריכת ביקורות וחקירות על ידי רשויות המס

יש להבחין בין עריכת ביקורת ע”י רשויות המס לבין עריכת חקירה – שעניינה גילוי או מניעת עבירות.

הליכי ביקורת הנערכים ע”י מס הכנסה או מע”מ נדרשים לצורך הבטחת ביצוע החוק או כדי להגיע לידיעה בדבר הכנסתו של אדם. במס הכנסה הסמכויות  בידי פקיד השומה (כולל סגנו, מחליפו או גובה ראשי או או מי שהורשה על ידו בכתב), על פי סעיף 135 לפקודה הקובע:

” כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם –

 (1)   (א)   רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב למסור לו כל דו”ח שיצויין בהודעה, ובכלל זה דו”ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם, או של בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר…..

(ב)…..

(2)   רשאי פקיד השומה, או פקיד אחר שהורשה לכך על ידיו בכתב, להיכנס לכל מקום בו מתנהל עסק או משלח-יד ולבדוק מלאי עסקי, קופה, מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות, הנוגעים לאותו עסק או משלח-יד, ולדרוש הסברות בקשר לכך, וכן רשאי הוא לדרוש מבעל-העסק או משלח-היד או מפקיד אחראי שלהם לגלות היכן מצויים פנקסים, חשבונות ומסמכים כאמור ולהיכנס למקום הימצאם ולבדקם ולדרוש הסברים, אם דבר זה ייראה לו דרוש כדי להבטיח את מילוי הוראותיה של הפקודה או כדי למנוע התחמקות ממילוי אותן הוראות;

(3)   רשאי פקיד השומה, או מי שהורשה לכך על ידיו בכתב, שעה שהוא עורך בדיקה כאמור בפסקאות (1) או (2) לתפוס ספרים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות הנוגעים לאותו עסק, או משלח-יד, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועה של פקודה זו או למנוע התחמקות ממילוי הוראותיה; ובלבד שדבר שנתפס –

(א)   לא יוצא אל מחוץ למקום התפיסה אלא על פי הוראה של פקיד השומה, ולענין זה, “פקיד שומה” למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי;

(ב)   יוחזר תוך שלושה חדשים מתאריך התפיסה, אם לא הוגשה לפני כן תביעה פלילית בשל עבירה על פקודה זו;

(4)   רשאי פקיד השומה להזמין כל אדם שיש לו קשר עסקי עם הנישום והיכול, לפי דעתו, להעיד בענין ההכנסה שיתייצב לפניו ולחקור אותו בשבועה או שלא בשבועה, ולדרוש מאדם כאמור למסור לו מסמכים הנוגעים לאותה הכנסה, ובלבד שפקיד או מורשה או עובד של הנישום או כל אדם אחר המועסק בעניניו על יסוד של מהימנות אישית לא ייחקר אלא על פי דרישתו של הנישום וכן לא יחקור פקיד השומה מיזמתו הוא את בן-זוגו של החייב במס, ילדיו או הוריו.

סמכות המבקרים – על פי הרשאה, להיכנס לעסק, לבדוק מלאי עסקי, קופה, מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים, וכו’ ולדרוש הסברים. כמו כן, רשאים המבקרים לתפוס חומר בהוראת של פקיד השומה בלבד או סגנו. התקופה המאקסימלית שניתן לתפוס חומר היא 3 חודשים (אלא אם הוגש כתב אישום). הסעיף המקביל במע”מ הינו סעיף 108 – ואף הוא מאפשר חיפוש ותפיסת חומר לתקופה של עד שלושה חודשים. בדר”כ ביקורות מסוג זה מתבצעות לאחר תיאום מראש עם בעל העסק.

חקירה, לעומת זאת, נערכת לצורכי גילוי עבירה פלילית המנויה על הסעיפים הפליליים בפקודת מס הכנסה ובחוק מע”מ. את החקירה הפלילית מבצעים חוקרי מס הכנסה או מע”מ, אשר להם סמכויות המקבילות לשוטרים לעניין ביצוע חקירות.

כאשר מדובר בחקירה – הרי שהחקירה מתבצעת על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) כאשר החוקר חייב להזהיר את הנחקר, כי אינו חייב לענות על שאלות שעלולות להפליל אותו. חוקר רשאי לעכב אדם לחקירה עד 3 שעות (עם אפשרות להארכה עד 6 שעות – באישור פקיד השומה).

חיפוש ותפיסה בבית העסק במסגרת חקירה פלילית, מתרחשת בדרך כלל ללא התראה מוקדמת ובאופן פתאומי ובמרבית המקרים, נלקח בעל העסק או מנהלו לחקירה.

יש לשים לב, שבעוד שסמכויות החיפוש והתפיסה של המבקרים מוגבלת לתחומי העסק, הרי שסמכויות החוקרים מקבילות לאלו של חוקרי משטרה.

בעת הליך ביקורת, בסמכות המבקרים לערוך “תשאול”. יחד עם זאת, ניתן להשתמש בממצאי הביקורת לצורך תחילת חקירה.

חקירת עובדים / כפופים בעסק יכולה להתבצע רק ע”י חוקרים. מבקרים אינם רשאים לחקור ולתשאל את עובדים, בני משפחה מדרגה ראשונה או מי שמועסק על בסיס מהימנות אישית.

אם מתבצעת ביקורת בלבד, מומלץ להפנות את המבקרים למייצג על מנת שישיב על שאלות ולנסות לתאם את הליכי הביקורת יחד עם המייצג ולאחר ייעוץ. כמו כן, אם החומר המתבקש ע”י המבקרים לא בנמצא, ניתן לקבוע מועד אחר בו יומצא החומר למבקרים.

בעת הביקורת או החקירה, רצוי לתעד בנפרד מהם המסמכים בהם עיינו המבקרים, מה נלקח ואף לשמור העתק של כל החומר שנלקח. פעמים רבות נדרשים נישומים לחומר לצורך הנהלת חשבונות שוטפת, ונאלצים להגיע למשרדי רשויות המס על מנת לצלמו.

הליך חיפוש ותפיסה בבית העסק, כמו גם חקירה גלויה, מתרחשים בדרך כלל  לאחר חקירה סמויה שנערכה (במסגרתה אוספת הרשות החוקרת חומרים, לרבות תדפיסי חשבונות בנק וכד’). יחד עם זאת, יש לזכור, כי אין בכך די על מנת לספק הוכחה מעל לכל ספק סביר ולשם כך, נדרשים החוקרים לגורם ההפתעה. הימנעות מהיוועצות בשלב זה עלולה להיות קריטית.

כיצד נדע האם מדובר בהליכי ביקורת בלבד או בהליך חקירה פלילית?

לא תמיד די בהזדהות המבקרים כאנשי רשות המיסים שכן, קיימים מבקרים אשר להם סמכויות חקירה, ולא אחת – יכול הליך ביקורת להמשיך כהליך חקירה כאמור אם וככל שנמצא חשד לפלילים.

יש ליתן תשומת לב לזכויות הקיימות בדין לכל אדם הנחקר בהליך פלילי:

אדם הנחקר כחשוד בעבירה, חובת החוקר להזהירו, לנקוב את העבירות בהן הוא חשוד ולהקריא לו זכויותיו: הזכות להימנע מהפללה עצמית (היא זכות השתיקה) והזכות להיוועץ בעורך דין.

כאשר אדם מוזהר כחשוד בעבירה, כל מה שיגיד בחקירה עלול להפלילו. מאידך – שמירה על זכות השתיקה יכולה לחזק את הראיות נגדו.

בעבירות מס, רב הנסתר על הגלוי ולכן מומלץ בכל מקרה, לעמוד על זכות ההיוועצות בעורך דין.

משרד הילה תירוש ושות’, מלווה למעלה מ- 22 שנים ביקורות וחקירות פליליות. משרדנו חרט על דגלו את השילוב בין הטיפול השומתי – אזרחי לטיפול הפלילי, כאשר הניסיון מוכיח, שככל שמקדים הלקוח לפנות לעורך הדין פלילי הבקיא בחוקי המס, כך נפרשת אפשרות טובה יותר, להותיר את ההליך במישור האזרחי או לסיים את המישור הפלילי מחוץ לכתלי בית המשפט.